Ubytovací řád

Provozní a domovní řád

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách penzionu TennisHill (dále jen penzion) vydávám tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách penzionu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory penzionu navštěvují.

A. Provozovatel a poskytované služby

Provozovatel:

MEROPS spol. s r.o.

Strojnická 374, Český Těšín

IČ: 25394282

telefon: 734 685 129

Odpovědná osoba: Ing. Jiří Wawrzyczek

Rozsah služeb: penzion s trvalým provozem ubytovacích služeb

B. Ubytovací služby

1. Host penzionu bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti provozovateli.

2. Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí tento provozní řád plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.

3. Ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně mimo vyhrazená topeniště.

4. Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným hostům, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení, má provozní penzionu právo odstoupit od smlouvy i poskytovaní ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby, přičemž host uhradí doposud poskytnuté služby.

5. Check - in: od 14 hod, Check - out: do 20 hod. Jiné časy jsou možné po vzájemné dohodě. Pokoj musí být vyklizen a klíče od pokoje předány provozovateli nebo do určené schránky v den ukončení pobytu nejpozději do 10.00 hodin.

6. Každý host penzionu při příjezdu je povinen se v prostorách vstupu do penzionu přezout do čisté domácí obuvi a udržovat takto ubytovací a společenské prostory penzionu v čistotě!

7. Každý pokoj je vybaven koupelnou se sprchovým koutem a WC, televizí a wi-fi připojením.

8. Noční klid v budově i areálu penzionu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinní jej respektovat.

9. Rozměrná sportovní vybavení, zejména kola, není dovoleno vnášet na pokoje.

10. V pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně). Host nesmí bez souhlasu provozovatele penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

11. Počet osob v pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Hosté nesmí bez souhlasu provozovatele penzionu přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě. V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem poskytovatele ubytování.

12. Do penzionu i celého areálu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, osobám v karanténě a s infekčním onemocněním.

C. Úklid

1. Úklid všech prostor se provádí ihned po znečištění, jinak denně (plochy pokryté koberci se vysávají, hladké povrchy podlah se stírají navlhko), úklid s použitím desinfekčních prostředků se provádí denně.

2. Jednou za čtvrt roku je prováděn všeobecný úklid (včetně mytí oken, dveří, svítidel, vyčištění matrací). Hygienická zařízení se uklízí za použití desinfekčních prostředků minimálně denně.

3.Odpadkové koše se vyprazdňují, očistí a desinfikují denně. Pomůcky pro úklid se ukládají v úklidové komoře.

D. Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění

1. Desinfekce hygienických zařízení (WC, koupelny, sprchy) se provádí denně. Uvést desinfekční prostředky pro plošnou desinfekci s virucidním účinkem, způsob jejich přípravy, označení nádob, zásady ochrany zdraví při práci, osobní ochranné pomůcky, střídání prostředků s různými aktivními látkami po 1 měsíci (předcházení vzniku odolných mikroorganismů), provádění očisty (dekontaminace) při kontaminaci biologickým materiálem (stolice, krev)

2. Dezinsekce při výskytu hmyzu (odborná firma)

3. Deratizace - běžná 1 x ročně. Další dle potřeby vlastní evidence.

E. Manipulace s prádlem

a) Čisté prádlo (způsob ukládání, manipulace s ním, zabránění druhotné kontaminace, praní, žehlení), výměna – po každém ubytovaném, jinak dle potřeby, nejméně však jednou za 14 dnů..

b) Špinavé – způsob výměny, ukládání, postup při kontaminaci biologickým materiálem (desinfekce, vyprání).

c) Pracovní oděv zaměstnanců – oddělen od civilního, udržován v čistotě, výměna dle potřeby i v průběhu směny.

F. Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

1. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu.

2. Bude-li zjištěno takové poškození vybavení pokojů, kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození výmaleb, čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky, koupelnové keramiky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě penzionem doložené pořizovací ceny.

3. Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení penzionu ve společných prostorách (vstupní chodba, sauna, recepce, venkovní prostory….).

4. Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním ohrazeném pozemku před a vedle budovy penzionu. Majitel ani provozovatel penzionu neodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech. Penzion neručí za cennosti ani peníze odloženy v neuzamčených prostorách penzionu.

5. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

6. Host má právo připojit svá elektronická zařízení pomocí kabelu či Wi-Fi k síti na pokojích i ve společných prostorách penzionu. Host nesmí využívat Wi-Fi připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření sítě. Síť je chráněna vlastním firewallem a izolována virtuální sítí (VLAN); Penzion však nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači či jiném elektronickém zařízení hosta používaném k připojení k síti.

G. Bezpečnostní pravidla a opatření

1. Pohyb v penzionu, v jeho okolí a v používaných relaxačních zařízení je na vlastní nebezpečí. Je třeba si uvědomit nebezpečí úrazu na schodišti, na mokrém povrchu a úrazu elektrickým proudem.

2. Děti mladší 10 let mají pohyb v prostorách penzionu a v jeho okolí povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.

3. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby nenechávali svěřené osoby bez dozoru.

4. Při pohybu s dětmi je třeba brát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z oken, přes terasové zábradlí, nesahat na horké spotřebiče, ostré předměty. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů.

5. Veškeré prostory penzionu jsou kompletně nekuřácké a vybaveny kouřovými čidly.

6. Lékárnička je umístěna ve vstupní recepci (restaurace) a bude poskytnuta na vyžádání.

7. Platí zákaz ubytování zvířat.

8. Opady z provozu jsou vnášeny do nádoby na komunální odpad – vyvážen 1x týdně odbornou firmou

9. Lékárnička je umístěna při vstupu na penzion.

10. Šatna a sociální zázemí zaměstnanců je umístěno mimo ubytovací zařízení

11. Způsob větrání je přirozený - okny.

12. Zásobování pitnou vodou z vodovodního řádu.

13. Výroba teplé vody pomocí bojleru – umístěného v technické místnosti.

H. Protipožární pravidla a protipožární opatření

1. Host převzetím klíčů od pokoje bere na vědomí požární a poplachovou směrnici v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradní souhlas.

2. Penzion je kompletně nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovy. Kouřit lze jen na vyhrazeném místě před hlavním vchodem do penzionu. Nedopalky je nutno umísťovat do příslušné nádoby.

3. V celém penzionu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

4. Na pokojích a chodbách je důrazně zakázáno používání vlastních elektrických nebo plynových spotřebičů s výjimkou hygienických zařízení a přenosných počítačů. Absolutní zákaz se týká zejména vlastních varných a topných spotřebičů.

5. V případě požáru jsou v objektu viditelně označené únikové cesty a označení směru únikových východů, součástí vybavené všech pokojů a společenských prostor je instalace zařízení autonomní detekce signalizace – poplachový hlásič kouře.

6. V případě hostem zaviněného aktivace požárního poplachového systému host uhradí vzniklé náklady případného výjezdu Hasičského záchranného sboru.

7. Na dobře přístupných a viditelných místech je penzion vybaven přenosnými hasicími přístroji. Všemi instalovanými přenosnými hasicími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem.

8. Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!!!! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí….) bude nutno uhradit. To znamená úhrada nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor, případně další vzniklé škody.

9. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo u provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112

PRVNÍ POMOC: 155

HASIČI: 150

POLICIE: 158

PROVOZOVATEL: 777 502 116 nebo 734 685 129

Email: info@tennishill.cz

Web: www.tennishill.cz

I. Ostatní

1. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli penzionu.

2. Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požadovat úhradu za poskytnuté služby.

3. Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout, vypnout veškeré el. spotřebiče, zavřít okna a uzamknout dveře pokoje.

Platnost od: 01.01.2023